Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Đ/c Mai Văn Ngáy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743.600; Di động: 0967638926

Email: mvngay@langson.gov.vn

1. Đ/c Lộc Văn Độ Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0388762479

Email: lvdo@langson.gov.vn

3. Đ/c Vi Văn Thiết - Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0355284432

Email: vvthiet@langson.gov.vn

CÁN BỘ

4.Đ/c Trần Đình Thảo - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0348814273

Email: tdthao@langson.gov.vn

About